• Средно општинско стручно училиште ИЛИНДЕН

 • Електротехничар за КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА и АВТОМАТИКА

 • Електротехничар за ЕЛЕКТРОНИКА и ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Огласна табла

Што има ново во СОСУ „ИЛИНДЕН“

Запознајте се и следете ги сите активности и настани во нашето училиште

Погледнете ги сите објави

За нас

Ние сме ново и модерно училиште лоцирано во општина ИЛИНДЕН.

СОСУ „ИЛИНДЕН“

ВИЗИЈА, МИСИЈА, ЦЕЛИ и РЕСУРСИ на училиштето

Визија на училиштето

Нашето училиште го гледаме како современо, европско училиште полно со професионализам, креативност и сигурен развој кон најелитните училишта за оспособување на кадар од електротехничка струка.

Мисија на училиштето

– Да образуваме ученици (компатибилно со европските стандарди) со квалитетни и доживотни когнитивни и теоретски знаења, умеења, вештини и навики (кои континуирано и доживотно ќе се надоградуваат) како и способности за совладување на современата технологија заради технолошките промени во процесот на работа;

– Да го поддржуваме самовработувањето и јакнеме продуктивноста;

– Да образуваме стручни кадри оспособени за примена на научните достигнувања во практиката, за творечко и одговорно однесување спрема работата, средината, општеството и спрема самите себе.

Цели на училиштето

– Создавање на модерно училиште кое се стреми да обезбеди имиџ на посакувано училиште од страна на учениците и на тој начин да влезе во редот на оние најквалитетни училишта кои не ги бараат учениците туку учениците сами избираат да се запишат и дообразуваат кај нас

– Проширување на соработката со повеќе компании од стопанството и потпишување на Меморандуми за соработка

– Обезбедување работна пракса за нашите ученици во компаниите со кои се потпишани Меморандумите за соработка

– Поголема опфатеност на генерацијата што завршува основно образование во нашата општина и зголемување на бројот на паралелки и образовни профили

– Континуирано промовирање на училиштето

– Опремување на кабинетите и лабораториите со најсовремена опрема, со нови наставни и нагледни средства

– Максимална употреба на ИКТ во наставата

Ресурсите на училиштето

Просторни

9
училна - кабинет
4
кабинет
1
канцеларија
1
канцеларија за директор
1
канцеларија за стручен соработник
5
активи за наставници
3
простории за техничка служба
4
санитарен јазол
1
општинска фискултурна сала
1
општинска библиотека

Ресурсите на училиштето

Материјални

Училиштето располага со потребните наставни помагала и дидактички материјали. Училиштето истотака поседува и опрема потребна за изведување на редовната и практичната настава. Персонални компјутери, монитори, лаптоп-компјутери, принтери, принтер-скенер, фотокопир, плотер, LCD-проектори, унимери, осцилоскопи, функциски генератори, фрекфенциометри, РС осцилоскопи, LCR-тестери, единечни извори на еднонасочен напон, двојни извори на еднонасочен напон, лемни станици со регулација на напон, лемила, отпорнички декадни кутии, кондензаторски декадни кутии, индуктивни декадни кутии, моделарски дупчалки, комплет алати за електроничари, телевизор, ДВД – плеер и слично.

Со воведувањето на средно образование станува реалност она што за многумина порано беше само желба, учениците да го продолжат образованието во местото на живеење, да не патуваат до другите населби и притоа да заштедат на време, а нивните родители да заштедат на финансиски средства.

— Општина Илинден —

Историјат

Основач на Средното општинско стручно училиште „Илинден“ е Општина Илинден.

Општина Илинден се наоѓa на 10 км оддалеченост од главниот град Скопје. Го зафаќа источниот дел на Скопската котлина, на тромеѓето Скопје-Куманово – Велес .Општина Илинден се граничи со Општините Гази Баба, Арачиново, Куманово и Петровец. Според пописот на населението од 2002 година, вкупниот број жители во Општина Илинден изнесува 15.894, кои живеат во 4.298 домаќинства или, просечно по 3,7 членови во домаќинство. Густината на населеност изнесува 150 жители/km2.

Во состав на Општина Илинден влегуваат 12 (дванаесет) населени места и тоа: Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и Дељадровци.

Поаѓајќи од фактот дека образованието е еден од клучните двигатели на процесите во едно општество, Градоначалникот на Општина Илинден и Советот на Општина Илинден го основаа Средното општинско стручно училиште „Илинден“ – Илинден.

Со основањето на средното електротехничко училиште „Илинден“ во општина Илинден се овозможи дел од учениците од основните училишта „Гоце Делчев“, „Браќа Миладиновци“ и „Ристо Крле“ да го продолжат средното образование во општина Илинден. На тој начин се скрати времето потребно за патување на учениците, се обезбеди подобрување на условите за престој на учениците средношколци и подобрување на образовниот процес во општината.

Се разбира, училишните врати се отворени и за сите ученици кои доаѓаат од другите општини.

Вработени

Вработени во СОСУ „ИЛИНДЕН“

Директор / Стручни служби / Наставен кадар

Зоранче Арсовски

Директор

Профил

Зоранче Арсовски

Фросина Каранфиловска

Психолог

Профил

Фросина Каранфиловска

Игор Атанасов

Професор

Профил

Игор Атанасов

Катерина Јанева

Професор

Профил

Катерина Јанева

Дијана Јаковлевска

Професор

Профил

Дијана Јаковлевска

Јулијана Атанасовска

Професор

Профил

Јулијана Атанасовска

Слободан Таневски

Професор

Профил

Слободан Таневски

Христина Стојановска

Професор

Профил

Христина Стојановска

Христина Стојановска

Професор

Профил

Христина Стојановска

Габриела Петровски

Професор

Профил

Габриела Петровски

Бојан Чесмаџиски

Професор

Профил

Бојан Чесмаџиски

Ирена Ангеловска

Професор

Профил

Ирена Ангеловска

Ивана Теовска

Професор

Профил

Ивана Теовска

Зорка Шонтевска Грамбозова

Професор

Профил

Зорка Шонтевска Грамбозова

Васко Цветковски

Професор

Профил

Васко Цветковски

Мартина Павловска

Професор

Профил

Мартина Павловска

Горан Стаменков

Професор

Профил

Горан Стаменков

Даниела Костадиновиќ

Професор

Профил

Даниела Костадиновиќ

Билјана Петрушевска Митиќ

Професор

Профил

Билјана Петрушевска Митиќ

Александра Јанев

Професор

Профил

Александра Јанев

Неколку корисни линкови

Спортски Игри   Skoool   Плагијати   Патент МК   Национална програма за развој на образованието   Наука МК   Државна Матура   Конкурси за стипендии   Е-учебници   Прашањата за екстерното тестирање   Закони од областа на образованието   Е-Дневник   Државен испитен центар   Центар за стручно образование и обука   Биро за развој на образованието   1000 Книги

За подетални информации околу средното образование можете да посетите некои од овие линкови.

Со обезбедување на техничката опрема за реализирање на практичната наставна програма, која е од исклучително значење за учениците од средното училиште, Општина Илинден продолжува со својата определба за инвестирање во образованието, со што директно придонесува во стимулирање и мотивирање на учениците и наставниците за постигнување високи резултати во образовниот процес.

— Општина Илинден —

Наставен план и програма

Наставни планови

Наставните планови можете да ги прегледате тука.

 

Струка: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА

Образовен профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Времетраење на образованието: четири години

 

Ред. број

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст. во %

И

ИИ

ИИИ

ИВ

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

И – ИВ

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

а)

Заеднички предмети

9

 

9

 

7

 

9

 

1. (1)

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и литература со комуникации, а за
учениците од другите заедници: албански, турски или српски јазик со
литература и комуникации

 

Македонски јазик и литература за учениците од другите
заедници

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

1.5.

Историја

2

72

1.6.

Историја на Македонија

2

72

1.7.

Граѓанско образование

2

66

б)

Предмети во функција на струката

5

 

5

 

2

 

2

 

1.8.

Математика

3

108

3

108

2

72

2

72

1.9.

Физика

2

72

2

72

Вкупно часови општо образование (а+б)

14

504

14

504

9

324

11

363

до 45%

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

а)

Заеднички предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Електротехника

5

180

2.2.

Електротехнички материјали и елементи

4

144

2.3.

Техничко цртање

2

72

б)

Предмети карактеристични за образ. профил

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Аналогна електроника

4

144

2.5.

Основи на мерењата и електрични кола

3

108

2.6.

Телекомуникации

2

72

2.7.

Дигитална електроника и микропроцесори

3

108

5

180

2.8.

Електронски склопови и уреди

3

108

5

165

2.9.

Телекомуникациски склопови и уреди

3

108

3

99

Вкупно часови стручно образование (а+б)

11

396

12

432

11

396

8

264

до 35%3.

ПРАКТИЧНА
ОБУКА

 

3.1.

Практична
настава

4

144

6

216

5

165

3.2.

Феријална
практика

 

 

 

 

 

10

дена

 

 

Вкупно
часови практична обука

 

 

4

144

6

216

5

165

до 10%

4.

ИЗБОРНА
НАСТАВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Предмети во
функција на
 завршен испит

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Електронски
склопови и уреди

2

72

2

66

4.2.

Телекомуникациски
склопови и уреди

2

72

2

66

4.3.

Практична
настава

2

72

2

66

4.4.

Дигитална
електроника и микропроцесори

2

72

2

66

б)

Предмети во
функција на матура

4

144

4

132

4.5.

Математика

2

72

2

66

4.6.

Физика

2

72

2

66

Вкупно
часови изборна настава („а” или „б”)

 

 

 

 

4

144

4

132

до 10%

ВКУПНО
ЧАСОВИ (1 + 2 + 3 + 4)

25

900

30

1080

30

1080

28

924

100%

5.

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ  АКТИВНОСТИ

 

5.1.

Спорт и
спортски активности

 

72

 

72

 

72

 

66

5.2.

Активности од
областа на културата

 

72

 

 

 

 

 

 

6.

Факултативна
настава

 

 

 

 

 

 

 

до 66

 

7.

Слободни часови
на училиштето

 

до 72

 

до 72

 

до 72

 

до 66Струка: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА

Образовен профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА
ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА

Времетраење на образованието: четири години

Ред. број

Програмски
подрачја и наставни предмети

Година и
фонд на часови

Заст. во %

И

ИИ

ИИИ

ИВ

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

И – ИВ

1.

ОПШТО
ОБРАЗОВАНИЕ

 

а)

Заеднички
предмети

9

 

9

 

7

 

9

 

1. (1)

 

 

 

 

(2)

Македонски
јазик и литература со комуникации,

а за учениците
од другите заедници: албански, турски или српски јазик со литература и
комуникации

 

Македонски
јазик и литература за учениците од другите заедници

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

1.5.

Историја

2

72

1.6.

Историја на
Македонија

2

72

1.7.

Граѓанско
образование

2

66

б)

Предмети во
функција на струката

5

 

5

 

2

 

2

 

1.8.

Математика

3

108

3

108

2

72

2

66

1.9.

Физика

2

72

2

72

Вкупно
часови општо образование (а+б)

14

504

14

504

9

324

11

363

до 45%

2.

СТРУЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ

 

а)

Заеднички
предмети за струката

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Електротехника

5

180

2.2.

Електротехнички
материјали и елементи

4

144

2.3.

Техничко цртање

2

72

б)

Предмети
карактеристични за образ. профил

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Електроника

4

144

2.5.

Основи на
мерењата и логички кола

3

108

2.6.

Програмирање

2

72

3

108

3

99

2.7.

Автоматика

2

72

3

108

2.8.

Дигитални
системи

5

180

3

99

2.9.

Процесно
управување

3

99

Вкупно
часови стручно образование (а+б)

11

396

11

396

11

396

9

297

до 35%3.

ПРАКТИЧНА
ОБУКА

 

 

 

3.1.

Практична
настава

5

180

6

216

4

132

3.2.

Феријална
практика

 

 

 

 

 

10

дена

 

 

Вкупно
часови практична обука

 

 

5

180

6

216

4

132

до 10%

4.

ИЗБОРНА
НАСТАВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Предмети во
функција на завршен
испит

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Програмирање

2

72

2

66

4.2.

Дигитални
системи

2

72

2

66

4.3.

Автоматика

2

72

2

66

4.4.

Практична
настава

2

72

2

66

б)

Предмети во
функција на матура

4

144

4

132

4.5.

Математика

2

72

2

66

4.6.

Физика

2

72

2

66

Вкупно
часови изборна настава („а” или „б”)

 

 

 

 

4

144

4

132

до 10%

ВКУПНО
ЧАСОВИ (1 + 2 + 3 + 4)

25

900

30

1080

30

1080

28

924

100%

5.

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ  АКТИВНОСТИ

 

5.1.

Спорт и
спортски активности

 

72

 

72

 

72

 

66

5.2.

Активности од
областа на културата

 

72

 

 

 

 

 

 

6.

Факултативна
настава

 

 

 

 

 

 

 

до 66

 

7.

Слободни часови
на училиштето

 

до 72

 

до 72

 

до 72

 

до 66

 

 

 

Наставни програми

Струка: Електротехничка

Образовни профили – четиригодишни : КТА/ ЕТ

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Според наставниот план и програма, оваа струка е со четиригодишно траење со двесет и три стручни предмети и многу практична настава. По завршување на средното стручно образование за образовниот профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика, ученикот ќе биде оспособен за извршување на следните работни задачи:

 • чита и работи според техничка документација;
 • монтира и демонтира компјутерска опрема и опрема за автоматизација на процеси или на дел од процесите;
 • открива и отстранува дефекти на компјутерската опрема и опремата за автоматизација на процеси или на дел од процесите;
 • тестира и контролира исправност на компјутерската опрема и опремата за автоматизација на процеси или на дел од процесите;
 • изведува самостојно или учествува во изведбата на разни видови електрични инсталации за компјутерска техника и автоматика;
 • одржува и заштитува компјутерска опрема и опрема за автоматизација на процеси или на дел од процесите;
 • ракува со компјутерска опрема и опрема за автоматизација на процеси или на дел од процесите;
 • учествува во спецификација и набавка на компјутерска опрема и опрема за автоматизирање на процеси или на дел од процесите;
 • ракува со електронски мерни инструменти;
 • користи наменски програмски пакети;
 • врши програмирање на процеси;
 • користи технички помагала и информатичка технологија во работењето;
 • планира, подготвува и контролира квалитет на извршената работа;
 • води евиденција за состојбата на средствата за работа;
 • пополнува потребна работна документација;
 • комуницира со клиенти;
 • запазува процедури за работа;
 • применува соодветни мерки на заштита;
 • користи заштитна опрема;
 • применува прописи и друга регулатива од областа на безбедност и заштита при работа и заштита на животната средина.

Електротехничар за електроника и телекомуникации

Според наставниот план и програма, оваа струка е со четиригодишно траење со двесет и три стручни предмети и многу практична настава. По завршување на средното стручно образование за образовниот профил електротехничар за електроника и телекомуникации, ученикот ќе биде оспособен за извршување на следните работни задачи:

 • чита и работи според техничка документација;
 • монтира и демонтира електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • открива и отстранува дефекти на електронските и телекомуникациските склопови и уреди;
 • тестира и контролира исправност на електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • изведува самостојно или учествува во изведбата на разни видови електрични инсталации за електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • одржува и заштитува електронска и телекомуникациска опрема и инсталација;
 • ракува со електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • ракува со електронски мерни инструменти;
 • користи наменски програмски пакети;
 • учествува во спецификација и набавка на електронски и телекомуникациски делови и компоненти;
 • користи технички помагала и информатичка технологија во работењето;
 • планира, подготвува и контролира квалитет на извршената работа;
 • води евиденција за состојбата на средствата за работа;
 • пополнува потребна работна документација;
 • комуницира со клиенти;
 • запазува процедури за работа;
 • применува соодветни мерки на заштита;
 • користи заштитна опрема;
 • применува прописи и друга регулатива од областа на безбедност и заштита при работа и заштита на животната средина.

Додатна програма

Додатна настава се организира за ученици кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети (талентирани ученици).

Преку додатната настава се прошируваат и продлабочуваат знаењата на учениците по одделни предмети и подрачја и учениците се подготвуваат за учество на натпревари. Секој предметен наставник прави распоред за изведување на додатната настава и навремено ги запознава учениците со распоредот.

Распоред за додатна настава – преземи

Дополнителна програма

Дополнителна настава се организира за оние ученици кои континуирано имаат потешкотии во учењето и покажуваат слаби резултати, а особено ако:

 • имаат најмалку две слаби оценки
 • имаат слаби резултати по одреден наставен предмет
 • отсуствуваат од настава по одреден наставен предмет
 • на барање на ученикот или неговиот родител.

Предметниот наставник е обврзан да изведува дополнителна настава. Учениците кои имаат негативна оценка по определен предмет, задолжително ја посетуваат дополнителна настава врз основа на задолжение од предметниот наставник. Доколку ученикот не ги посетува часовите по дополнителна настава добива неоправдан изостанок. Секој предметен наставник прави распоред за изведување на дополнителната настава и навремено ги запознава учениците со распоредот.

Распоред за дополнителна настава – преземи

Распоред за приемен ден на професорите

Распоред за приемен ден на професорите – преземи

Документи

Годишна програма 2023-2024 – Годишна програма 2023-2024

Годишен извештај 2022-2023 година – Годишен извештај 2022-2023 година

Годишен статистички извештај состојба до 30.09.2023 – Годишен статистички извештај состојба до 30.09.2023

Годишен статистички извештај состојба до 31.08.2023 – Годишен статистички извештај состојба до 31.08.2023

Финансиски извештај за 01.09.2023 год – Финансиски извештај за 01.09.2023 год

Финансиски извештај за 01.06.2023 год – Финансиски извештај за 01.06.2023 год

Финансиски извештај за 01.03.2023 год – Финансиски извештај за 01.03.2023 год

Финансиски планови за 2023 година – Финансиски планови за 2023 година

Годишна програма 2022-2023 – Годишна програма 2022-2023

Развојна програма 2022-2026 – Развојна програма 2022-2026

Годишен извештај 2021-2022 година – Годишен извештај 2021-2022 година

Годишен Статистички извештај состојба до 30.09.2022 – Годишен Статистички извештај состојба до 30.09.2022

Финансиски извештаи за период 01.2022 до 12.2022 – Финансиски извештаи за период 01.2022 до 12.2022

Финансиски извештај 01.09.2022 – Финансиски извештај 01.09.2022

Годишен Статистички извештај состојба до 31.08.2022 – Годишен Статистички извештај состојба до 31.08.2022

Финансиски извештај 01.06.2022 – Финансиски извештај 01.06.2022

Финансиски планови за 2022 година – Финансиски планови за 2022 година

Финансиски извештај 01.12.2021 – Финансиски извештај 01.12.2021

Потребни документи за издавање на дупликати – Потребни документи за издавање на дупликати

Органограм во СОСУ Илинден – Органограм во СОСУ Илинден

Правилник за внатрешна организација во СОСУ Илинден – Правилник за внатрешна организација во СОСУ Илинден

Список на вработени во СОСУ Илинден – Список на вработени во СОСУ Илинден

Годишна програма 2021-2022 година – Годишна програма 2021-2022 година

Годишен извештај 2020-2021 година – Годишен извештај 2020-2021 година

Статистички извештај 31-08-2021 – Статистички извештај 31-08-2021

Статистички извештај 30-09-2021 – Статистички извештај 30-09-2021

Финансиски извештај 01-06-2021 – Финансиски извештај 01-06-2021

Финансиски извештај 01-09-2022 – Финансиски извештај 01-09-2022

Финансиски планови – 2021 година – Финансиски планови - 2021 година

Развојна програма 2018-2022 – Развојна програма 2018-2022

Брошура за родители

Брошура за родители – Брошура

Самоевалуација

Самоевалуација – Самоевалуација

ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА на Средното општинско стручно училиште „Илинден“ од Општина Илинден – Мај 2021 – Самоевалуација

ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА на Средното општинско стручно училиште „Илинден“ од Општина Илинден – Август 2022 – Самоевалуација

Годишен план за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки во 2016 година на СОСУ „ИЛИНДЕН“, општина Илинден – Документ

Измени и дополнувања на „Годишен план за јавни набавки во 2016 година на СОСУ „ИЛИНДЕН“, општина Илинден“ – Документ

Годишен план за јавни набавки во 2019 година на СОСУ „ИЛИНДЕН“, општина Илинден – Документ

Годишен план за јавни набавки во 2021 година на СОСУ „ИЛИНДЕН“, општина Илинден – Документ

Годишен план за јавни набавки за 2022 – Документ

Годишен план за јавни набавки за 2023 – Документ

Завршна сметка

Грижа за учениците и ученички стандард

Грижа за учениците.

ред. бр. Содржини и активности Време на реализација Носители Цел на активноста
1 Превентивни активности за актуелните состојби од разни видови на грип Во почетокот на годината и по потреба низ учебната година – Министерство за здравство на РМ Целта на сите активности е да обезбеди грижа за здрав и културен живот на учениците и на другите учесници во наставно-воспитниот процес
2 Стоматолошки прегледи на учениците Според распоред, најава и договор со училишната стоматолошка ординација – Стоматолошка ординација
– организатор во училиштето
3 Редовни систематски прегледи со вакцинации По распоред и најава на школски диспанзер – Школски диспанзер
– организатор во училиштето
– класен раководител
4 Редовни санитарни пре-гледи за I-ва година По распоред и најава на завод – Завод за санитарни прегледи
– организатор и одговорен наставник
Градење на свест и заштита од опасност што произлегува од ширење-то и употребата на дро-гата, никотинизмот, алко-холизмот, сида и други болести
5 Предавање за планира-ње на семејството со контрацептивни сред-ства, сида, наркоманија, алкохолизам, заразни бо-лести, значење на крво-дарителството, никоти-низам Низ цела учебна година според распоред на класните часови – психолог
– ученичка канцеларија
– завод за планирање на семејството
– стручни соработници
6 Повремени прегледи по потреба Завод – Завод за зравствена заштита
– Школски диспанзер
– организатор во училиштето
– класен раководител
7 Акции за зачувување и одржување на работната и животната средина Активности низ цела учебна година – ученици Развивање на свест за чување на здравјето, заштита на природата и човековата средина
8 Спортски активности По распоред на секцијата за спорт – секцијата за спорт
– други наставници
9 Одржување на хигиената во училиштето Цела учебна година Технички персонал, сите вработени, ученици Спречување на ширење на евентуални зарази и болести
10 Одржување на личната хигиена Цела учебна година Сите вработени и ученици

Должности на дежурните ученици

Дежурните ученици во паралелката се грижат за редот, дисциплината и хигиената во паралелката, ги пријавуваат отсутните ученици и сите други случувања во училницата.

Дежурниот ученик од секоја паралелка е должен да води секојдневна евиденција за бројката и исправноста на компјутерите во училницата во која што паралелката следи настава и секое оштетување да го евидентира во за тоа предвидената тетратка и да го извести предметниот наставник и класниот раководител.

Кодекс на однесување на учениците

Законот за Средно образование укажува на тоа дека тој е задолжителен, а понатамошното делување е Ваш избор. Според тоа 13 години имате улога на ученик, а со тоа свои обврски и задолженија кои се дел од воспитно-образовниот процес и се темелат на основните морални и етички вредности. Доколку се придржувате до нив ќе го доизградите вашиот карактер и ќе се формирате во зрела личност која ќе биде подготвена да се соочи со различни ситуации во животот.


Должности и обврски на учениците се:

 1. Наставата започнуваа од 13:00, а дотогаш учениците треба да се влезени во училиштето затоа што влезните врати ќе бидат заклучени.
 2. Учениците се должни да го чуваат редот, дисциплината и хигиената во училницата и во училиштето.
 3. Во училиштето треба да доаѓаат со пристојна облека и фризура, уредни и чисти без да носат вреден накит и поголема сума на пари.
 4. Учениците се должни да се однесуваат пристојно и со почит кон наставно-воспитниот, административниот и техничкиот кадар, без да се нарушува личноста, угледот и физичкиот интегритет.
 5. Учениците не смеат да излегуваат за време на часовите без одобрение од наставникот и да се задржуват во холот или во санитарните јазли.
 6. Секое индивидуално или групно изостанување од часовите се казнува со Педагошки мерки според Статутот на училиштето и според Правилникот за изрекување Педагошки мерки.
 7. Се забранува пушење во просториите во училиштето и во училишниот двор, а истото ќе биде казнето според Статутот на училиштето.
 8. Забрането е внесување и користење на алкохол и дрога како и внесување на предмети опасни по здравјето и безбедноста на луѓето.
 9. Забрането е користење на мобилни телефони и истите треба да бидат исклучени за време на часовите.
 10. Изостанувањата на учениците родителите ги оправдуваат најдоцна три дена во текот на неделата.
 11. За проблемите кои произлегуваат во текот на воспитно-образовниот процес прво се разговара со Предметен наставник, потоа со Класен раководител , со Психолог, а по потреба и со Директор.
 12. Забрането е влегување во Наставничка канцеларија без причина, а извршување на административните работи ќе ги вршите за време на одморите.
 13. Учениците треба да ги чуваат и уредуваат училниците и да внимаваат да не оштетат некој предмет или пак комјутерската опрема, а за евентуално настанати оштетување родителот ќе треба да ја надомести истата. Учениците не смеат да ги напуштаат часовите кога е отсутен наставник, туку за тоа го известуваат Класниот раководител или Психологот за да се најде соодветна замена.
 14. Насилното однесување се казнува со Педагошки мерки како и казнени законски мерки, затоа проблемите решавајте ги конструктивно, смирено и заеднички.


Слогани за поуспешно спроведување на правилата во кодексот:

„Да почитуваме за да бидеме почитувани“

„Активно да слушаме за да бидеме активно сослушани“

„Да другаруваме за да другаруваат со нас“

„Да помагаме за да ни помагаат“

„Да поздравуваме за да бидеме поздравувани“

„Да ја почитуваме работата на другите за да ја почитуваат нашата“

„Да ги персираме возрасните, претпоставените и непознатите“

„Да се трудиме да употребуваме зборови како: молам, благодарам, извините“

„Да ги почитуваме правилата и законите за да не бидеме опоменувани и казнувани“


Секој ученик се обврзува да го почитува и спроведува овој кодекс, за непочитување е одговорен прекршителот лично.

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер

Водич за делегирање на надлежност

Прирачник за спроведување на Тест на штетност

Упатство за подобрување на транспарентноста на институциите од јавниот сектор

Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2021

Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2022

Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2023

 

 

Обрасци

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Потврда за прием на барање

Образец за жалба

Потврда за прием на жалба

 

Службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Маја Николовска
тел: 02 2 556-111
maja-nikolovska-@hotmail.com

 

Годишен план за спречување на корупција во СОСУ Илинден

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Маја Николовска
тел: 076 236 230
maja-nikolovska-@hotmail.com

Електронски систем за јавни набавки

Распоред на часови

Распоред на часови – преземи

Уписи

Врз основа на Конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта за учебната 2017/2018, објавен од Министерството за образование и наука, Училишната комисија за запишување на ученици во прва година распишува

Интерен конкурс 2017 – Потребни документи

СОСУ „ИЛИНДЕН“ – Брошура

Главна цел со обезбедувањето и поставувањето на новата современа техничка опрема во Средното стручно општинско училиште, е да се подигнат нормите, вредностите и стандардите во образованието и образовниот процес, со што учениците директно преку практична настава ќе можат да го прошират и зголемат обемот на своето знаење.

— Општина Илинден —

Вонредни ученици

Вонредни ученици – Информација – ВИДИ ТУКА

Вонредни ученици – Упис и реализација на испити – ВИДИ ТУКА

Матура

За сите информации поврзани со матурата – ВИДИ ТУКА

Државна матура

Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од четиригодишното средно стручно образование. Покрај тоа што претставува завршен дел на средното образование има за цел да послужи и за селекција на кандидатите за запишување на високото образование.

Државната матура се полага според посебни испитни програми кои се темелат на целите на наставните програми за соодветните наставни предмети кои се вклучени во листата за државна матура.

Државната матура опфаќа: задолжителен дел, изборен дел и проектна задача.
 

Правилник за државна матура
 
 
Концепција за државна матура
 
 
Прилози на концепцијата за државна матура
 
 
Динамика на воведување на концепцијата
 
 
Правила за полагање на екстерните испити
 
 
Пријава за полагање на државна матура
 
 

Испитни програми
 

Општообразовни наставни предмети
 

Македонски јазик и литература
 
 
Англиски јазик
 
 
Математика
 
 
Физика
 
 
Историја
 
 
Бизнис
 
 

Стручни наставни предмети во стручното образование
 

Автоматика
 
 
Дигитални системи
 
 
Програмирање
 
 
Дигитална електроника и микропроцесори
 
 
Електронски склопови и уреди
 
 
Телекомуникациски склопови и уреди
 

Завршен испит

Овој испит е наменет за учениците од четиригодишното средно стручно образование кои нема да полагаат државна матура. Целта на овој испит е добивање на сертификат за завршено четиригодишно средно стручно образование.

Завршниот испит се полага според посебни испитни програми кои се темелат на целите на наставните програми за соодветните наставни предмети.

Завршниот испит опфаќа: задолжителен дел, изборен дел и проектна задача.
 

Концепција за завршен испит
 
 
Прилози на концепцијата за завршен испит
 
 
Листа на наставни предмети за матура и завршен испит
 
 

Испитни програми
 

Општообразовни наставни предмети
 

Македонски јазик и литература
 
 

Стручни наставни предмети во стручното образование
 
Испитните програми за стручните наставни предмети за сите видови испити се наоѓаат под катергоријата Испитни програми во делот Државна матура
 

Проектна задача


Проектната задача е составен дел од држаната матура, училишната матура и завршниот испит.

Проектната задача, како составен дел од државната и училишната матура, претставува проучување на проблем што ученикот го избира од некој (некои) од наставните предмети или пошироко од образовните области.

Проектната задача, како составен дел од завршниот испит, служи за проверка на практичната оспособеност на ученикот за вршење на работи од областа на струката.

 
Испитна програма за проектна задача

 
Скала за претворање на поени

 
Насловна страна за Проектна задача

 

Примери за проектни задачи

 
Проектна задача по македонски јазик и литература

 
Проектна задача по математика емпириско истражување

 
Проектна задача по физика

Басен со испитни задачи

Галерија

Галерија од активностите во СОСУ „ИЛИНДЕН“

Инвестирањето, осовременувањето и унапредувањето на квалитетот на воспитно-образовниот процес е еден од главните приоритети за развој на Општина Илинден.

— Општина Илинден —

-

02/ 2 556 111

Улица 534, бр.29, н.м. Марино, Општина Илинден

Контакт

Може да не контактирате со пополнување на следната КОНТАКТ ФОРМА.

  captcha

  Back to Top