Посета на ОКТА-АД-Скопје од страна на учениците на СОСУ„Илинден“ Илинден

Учениците на СОСУ„Илинден“Илинден на ден 12 и 13.03.2015 година во присуство на Директорот Зоранче Арсовски и Психологот Фросина Каранфиловска и Наставниците Катерина Ангеловска,Игор Атанасов, Дијана Јаковлевска и Анѓелка Андрески ја посетија ОКТА-АД Скопје. Претставник од истата Марија Ставрева заедно со дел од вработените ги упатија учениците во основните правила на однесување и безбедносни мерки со кратка презентација на дел од заштитната облека и заштитните мерки кои ги превземаат вработените пред изведување на некоја работа, се со цел да го заштитат своето здравје како и својата лична безбедност. Потоа по кратката обука се упатија кон Зграда на Заштита-Пумпни агрегати, ТЕЦ и Т-010 каде што вработените во Окта направија кратка обука за автоматика и електроника на електрични уреди и апарати како и за мернорегулационата опрема и DCS систем. На крајот во Зградата на заштита-Телекомуникациски ситеми учениците беа запознаени со работата и функцијата на истите.

Објавено на 12.03.2015 во Активности

Сподели го текстот

Back to Top