Слободен пристап до информации од јавен карактер

Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер

 

Обрасци

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Потврда за прием на барање

Образец за жалба

Потврда за прием на жалба

 

Службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Маја Николовска
тел: 02 2 556-111
maja-nikolovska-@hotmail.com

 

Годишен план за спречување на корупција во СОСУ Илинден

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Маја Николовска
тел: 077 553 056
maja-nikolovska-@hotmail.com

Back to Top