Извештај од реализирана работилница со наставен кадар во СОСУ„Илинден“ од Илинден на тема: „ Препознавање на ученици со емоционални потешкотии“. Реализатор психолог Фросина Каранфиловска На ден 22.09.2017 година во рамките на развојната цел 7: Проширување на активностите за работа со ученици со емоционални потешкотии од Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2017/2018 година…

Повеќе →