Додатна програма

Додатна настава се организира за ученици кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети (талентирани ученици).

Преку додатната настава се прошируваат и продлабочуваат знаењата на учениците по одделни предмети и подрачја и учениците се подготвуваат за учество на натпревари. Секој предметен наставник прави распоред за изведување на додатната настава и навремено ги запознава учениците со распоредот.

Распоред за додатна настава – преземи

Back to Top