Дополнителна програма

Дополнителна настава се организира за оние ученици кои континуирано имаат потешкотии во учењето и покажуваат слаби резултати, а особено ако:

  • имаат најмалку две слаби оценки
  • имаат слаби резултати по одреден наставен предмет
  • отсуствуваат од настава по одреден наставен предмет
  • на барање на ученикот или неговиот родител.

Предметниот наставник е обврзан да изведува дополнителна настава. Учениците кои имаат негативна оценка по определен предмет, задолжително ја посетуваат дополнителна настава врз основа на задолжение од предметниот наставник. Доколку ученикот не ги посетува часовите по дополнителна настава добива неоправдан изостанок. Секој предметен наставник прави распоред за изведување на дополнителната настава и навремено ги запознава учениците со распоредот.

Распоред за дополнителна настава – преземи

Back to Top