Грижа за учениците и ученички стандард

Грижа за учениците.

ред. бр. Содржини и активности Време на реализација Носители Цел на активноста
1 Превентивни активности за актуелните состојби од разни видови на грип Во почетокот на годината и по потреба низ учебната година – Министерство за здравство на РМ Целта на сите активности е да обезбеди грижа за здрав и културен живот на учениците и на другите учесници во наставно-воспитниот процес
2 Стоматолошки прегледи на учениците Според распоред, најава и договор со училишната стоматолошка ординација – Стоматолошка ординација
– организатор во училиштето
3 Редовни систематски прегледи со вакцинации По распоред и најава на школски диспанзер – Школски диспанзер
– организатор во училиштето
– класен раководител
4 Редовни санитарни пре-гледи за I-ва година По распоред и најава на завод – Завод за санитарни прегледи
– организатор и одговорен наставник
Градење на свест и заштита од опасност што произлегува од ширење-то и употребата на дро-гата, никотинизмот, алко-холизмот, сида и други болести
5 Предавање за планира-ње на семејството со контрацептивни сред-ства, сида, наркоманија, алкохолизам, заразни бо-лести, значење на крво-дарителството, никоти-низам Низ цела учебна година според распоред на класните часови – психолог
– ученичка канцеларија
– завод за планирање на семејството
– стручни соработници
6 Повремени прегледи по потреба Завод – Завод за зравствена заштита
– Школски диспанзер
– организатор во училиштето
– класен раководител
7 Акции за зачувување и одржување на работната и животната средина Активности низ цела учебна година – ученици Развивање на свест за чување на здравјето, заштита на природата и човековата средина
8 Спортски активности По распоред на секцијата за спорт – секцијата за спорт
– други наставници
9 Одржување на хигиената во училиштето Цела учебна година Технички персонал, сите вработени, ученици Спречување на ширење на евентуални зарази и болести
10 Одржување на личната хигиена Цела учебна година Сите вработени и ученици

Back to Top