Parallax-цитат02

Со обезбедување на техничката опрема за реализирање на практичната наставна програма, која е од исклучително значење за учениците од средното училиште, Општина Илинден продолжува со својата определба за инвестирање во образованието, со што директно придонесува во стимулирање и мотивирање на учениците и наставниците за постигнување високи резултати во образовниот процес.

— Општина Илинден —
Back to Top