Control of an Industrial Process with system based on a PLC School Project

Control of an Industrial Process with system based on a PLC School Project

ELEVATOR Model CONSTRUCTION and CONTROL with PLC School Project

ELEVATOR Model CONSTRUCTION and CONTROL with PLC School Project

Реклама за упис во СОСУ „ИЛИНДЕН“

Реклама за упис во СОСУ „ИЛИНДЕН“

Репортажа за образованието во општина Илинден – Тв Алфа

Репортажа за образованието во општина Илинден – Тв Алфа

ИНФОТИН на гости кај СОСУ ИЛИНДЕН

ИНФОТИН на гости кај СОСУ ИЛИНДЕН

Back to Top