Уписи

Врз основа на Конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта за учебната 2017/2018, објавен од Министерството за образование и наука, Училишната комисија за запишување на ученици во прва година распишува

Интерен конкурс 2017 – Потребни документи

СОСУ „ИЛИНДЕН“ – Брошура

Back to Top