Документи

Потребни документи за издавање на дупликати – Потребни документи за издавање на дупликати

Органограм во СОСУ Илинден – Органограм во СОСУ Илинден

Правилник за внатрешна организација во СОСУ Илинден – Правилник за внатрешна организација во СОСУ Илинден

Список на вработени во СОСУ Илинден – Список на вработени во СОСУ Илинден

Годишна програма 2021-2022 година – Годишна програма 2021-2022 година

Годишен извештај 2020-2021 година – Годишен извештај 2020-2021 година

Статистички извештај 31-08-2021 – Статистички извештај 31-08-2021

Статистички извештај 30-09-2021 – Статистички извештај 30-09-2021

Финансиски извештај 01-06-2021 – Финансиски извештај 01-06-2021

Финансиски извештај 01-09-2022 – Финансиски извештај 01-09-2022

Финансиски планови – 2021 година – Финансиски планови - 2021 година

Развојна програма 2018-2022 – Развојна програма 2018-2022

Годишен извештај согласно Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Back to Top