Слободен пристап до информации од јавен карактер

Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер

Водич за делегирање на надлежност

Прирачник за спроведување на Тест на штетност

Упатство за подобрување на транспарентноста на институциите од јавниот сектор

Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2021

Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2022

 

 

Обрасци

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Потврда за прием на барање

Образец за жалба

Потврда за прием на жалба

 

Службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Маја Николовска
тел: 02 2 556-111
maja-nikolovska-@hotmail.com

 

Годишен план за спречување на корупција во СОСУ Илинден

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Маја Николовска
тел: 076 236 230
maja-nikolovska-@hotmail.com

Back to Top