Трет транснационален состанок TPM3 во рамките на ERASMUS+ проектот „Advancing Machine Learning in Vocational Education – VALENCE“

На 18.03.2022 година се одржа третиот транснационален состанок во рамките на ERASMUS+ проектот „Advancing Machine Learning in Vocational Education – VALENCE“. Истиот беше организиран од Школскиот центар КРАЊ од Словенија.

Проектот опфаќа вкупно шест транснационални состаноци кои се одржуваат на секои шест месеци за целото времетраење на проектот. Главната цел на состаноците се координативни активности насочени кон следење и контрола на квалитетот на проектните активности, како и обезбедување корективни мерки. На транснационалниот состанок се разговараше за следните теми: административни и финансиски аранжмани, обезбедување квалитет, анализа на ризик, активности за дисеминација и други отворени прашања.

Средбата свечено ја отвори директорот на Школскиот центар КРАЊ, Јоже Дреновец. Потоа тој набрзо ја постави структурата на училиштето, главните активности и можноста за соработка.

Проф. Живко Коколански го презентираше моменталниот статус на проектот и неговите административни активности и активности за управување со проекти. Подоцна, имаше плодна дискусија помеѓу сите партнери во проектот каде сите партнери се договорија за следниот чекор што треба да се направи.

За време на транснационалниот состанок посебно внимание беше посветено на превенцијата и управувањето со ризиците. Беше договорено Управниот комитет да биде одговорен да ја олесни комуникацијата помеѓу членовите на проектниот конзорциум. Дополнително, во текот на анализата на силни страни, слаби страни, можности и закани (SWOT) беа анализирани надворешните ризици (закани) и беа развиени специфични стратегии за сите потенцијални ризици. Беше договорено управниот комитет да развие План за контрола на квалитетот и да продолжи со неговата имплементација врз основа на прашалниците за CC и SWOT анализите.

Партнери во овој проект од програмата ERASMUS + се:

Факултетот за електротехника и информациски технологии од Скопје, како носител на проектот, Средното општинско стручно училиште ИЛИНДЕН од Општина Илинден, Научниот институт Јожеф Стефан од Словенија, Школскиот центар КРАЊ од Словенија и Електротехниката школа Михајло Пупин од Нови Сад, Србија.

Објавено на 21.03.2022 во Valence

Сподели го текстот

Back to Top