Должности на дежурните ученици

Дежурните ученици во паралелката се грижат за редот, дисциплината и хигиената во паралелката, ги пријавуваат отсутните ученици и сите други случувања во училницата.

Дежурниот ученик од секоја паралелка е должен да води секојдневна евиденција за бројката и исправноста на компјутерите во училницата во која што паралелката следи настава и секое оштетување да го евидентира во за тоа предвидената тетратка и да го извести предметниот наставник и класниот раководител.

Back to Top