Државна матура

Државната матура е наменета за учениците од гимназиското и од четиригодишното средно стручно образование. Покрај тоа што претставува завршен дел на средното образование има за цел да послужи и за селекција на кандидатите за запишување на високото образование.

Државната матура се полага според посебни испитни програми кои се темелат на целите на наставните програми за соодветните наставни предмети кои се вклучени во листата за државна матура.

Државната матура опфаќа: задолжителен дел, изборен дел и проектна задача.
 

Правилник за државна матура  
 
Концепција за државна матура  
 
Прилози на концепцијата за државна матура  
 
Динамика на воведување на концепцијата  
 
Правила за полагање на екстерните испити  
 
Пријава за полагање на државна матура  
 

Испитни програми
 

Општообразовни наставни предмети
 

Македонски јазик и литература  
 
Англиски јазик  
 
Математика  
 
Физика  
 
Историја  
 
Бизнис  
 

Стручни наставни предмети во стручното образование
 

Автоматика  
 
Дигитални системи  
 
Програмирање  
 
Дигитална електроника и микропроцесори  
 
Електронски склопови и уреди  
 
Телекомуникациски склопови и уреди  
Back to Top