Проектна задача

Проектната задача е составен дел од држаната матура, училишната матура и завршниот испит.

Проектната задача, како составен дел од државната и училишната матура, претставува проучување на проблем што ученикот го избира од некој (некои) од наставните предмети или пошироко од образовните области.

Проектната задача, како составен дел од завршниот испит, служи за проверка на практичната оспособеност на ученикот за вршење на работи од областа на струката.

 
Испитна програма за проектна задача

 
Скала за претворање на поени

 
Насловна страна за Проектна задача

 

Примери за проектни задачи

 
Проектна задача по македонски јазик и литература

 
Проектна задача по математика емпириско истражување

 
Проектна задача по физика

Back to Top