Завршен испит

Овој испит е наменет за учениците од четиригодишното средно стручно образование кои нема да полагаат државна матура. Целта на овој испит е добивање на сертификат за завршено четиригодишно средно стручно образование.

Завршниот испит се полага според посебни испитни програми кои се темелат на целите на наставните програми за соодветните наставни предмети.

Завршниот испит опфаќа: задолжителен дел, изборен дел и проектна задача.
 

Концепција за завршен испит  
 
Прилози на концепцијата за завршен испит  
 
Листа на наставни предмети за матура и завршен испит  
 

Испитни програми
 

Општообразовни наставни предмети
 

Македонски јазик и литература  
 

Стручни наставни предмети во стручното образование
 
Испитните програми за стручните наставни предмети за сите видови испити се наоѓаат под катергоријата Испитни програми во делот Државна матура
 

Back to Top