Наставен план и програма

Наставни планови

Наставните планови можете да ги прегледате тука.

 

Струка: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА

Образовен профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Времетраење на образованието: четири години

 

Ред. број

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст. во %

И

ИИ

ИИИ

ИВ

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

И – ИВ

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

а)

Заеднички предмети

9

 

9

 

7

 

9

 

1. (1)

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и литература со комуникации, а за
учениците од другите заедници: албански, турски или српски јазик со
литература и комуникации

 

Македонски јазик и литература за учениците од другите
заедници

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

1.5.

Историја

2

72

1.6.

Историја на Македонија

2

72

1.7.

Граѓанско образование

2

66

б)

Предмети во функција на струката

5

 

5

 

2

 

2

 

1.8.

Математика

3

108

3

108

2

72

2

72

1.9.

Физика

2

72

2

72

Вкупно часови општо образование (а+б)

14

504

14

504

9

324

11

363

до 45%

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

а)

Заеднички предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Електротехника

5

180

2.2.

Електротехнички материјали и елементи

4

144

2.3.

Техничко цртање

2

72

б)

Предмети карактеристични за образ. профил

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Аналогна електроника

4

144

2.5.

Основи на мерењата и електрични кола

3

108

2.6.

Телекомуникации

2

72

2.7.

Дигитална електроника и микропроцесори

3

108

5

180

2.8.

Електронски склопови и уреди

3

108

5

165

2.9.

Телекомуникациски склопови и уреди

3

108

3

99

Вкупно часови стручно образование (а+б)

11

396

12

432

11

396

8

264

до 35%3.

ПРАКТИЧНА
ОБУКА

 

3.1.

Практична
настава

4

144

6

216

5

165

3.2.

Феријална
практика

 

 

 

 

 

10

дена

 

 

Вкупно
часови практична обука

 

 

4

144

6

216

5

165

до 10%

4.

ИЗБОРНА
НАСТАВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Предмети во
функција на
 завршен испит

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Електронски
склопови и уреди

2

72

2

66

4.2.

Телекомуникациски
склопови и уреди

2

72

2

66

4.3.

Практична
настава

2

72

2

66

4.4.

Дигитална
електроника и микропроцесори

2

72

2

66

б)

Предмети во
функција на матура

4

144

4

132

4.5.

Математика

2

72

2

66

4.6.

Физика

2

72

2

66

Вкупно
часови изборна настава („а” или „б”)

 

 

 

 

4

144

4

132

до 10%

ВКУПНО
ЧАСОВИ (1 + 2 + 3 + 4)

25

900

30

1080

30

1080

28

924

100%

5.

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ  АКТИВНОСТИ

 

5.1.

Спорт и
спортски активности

 

72

 

72

 

72

 

66

5.2.

Активности од
областа на културата

 

72

 

 

 

 

 

 

6.

Факултативна
настава

 

 

 

 

 

 

 

до 66

 

7.

Слободни часови
на училиштето

 

до 72

 

до 72

 

до 72

 

до 66Струка: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА

Образовен профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА
ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА

Времетраење на образованието: четири години

Ред. број

Програмски
подрачја и наставни предмети

Година и
фонд на часови

Заст. во %

И

ИИ

ИИИ

ИВ

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

И – ИВ

1.

ОПШТО
ОБРАЗОВАНИЕ

 

а)

Заеднички
предмети

9

 

9

 

7

 

9

 

1. (1)

 

 

 

 

(2)

Македонски
јазик и литература со комуникации,

а за учениците
од другите заедници: албански, турски или српски јазик со литература и
комуникации

 

Македонски
јазик и литература за учениците од другите заедници

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

1.5.

Историја

2

72

1.6.

Историја на
Македонија

2

72

1.7.

Граѓанско
образование

2

66

б)

Предмети во
функција на струката

5

 

5

 

2

 

2

 

1.8.

Математика

3

108

3

108

2

72

2

66

1.9.

Физика

2

72

2

72

Вкупно
часови општо образование (а+б)

14

504

14

504

9

324

11

363

до 45%

2.

СТРУЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ

 

а)

Заеднички
предмети за струката

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Електротехника

5

180

2.2.

Електротехнички
материјали и елементи

4

144

2.3.

Техничко цртање

2

72

б)

Предмети
карактеристични за образ. профил

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Електроника

4

144

2.5.

Основи на
мерењата и логички кола

3

108

2.6.

Програмирање

2

72

3

108

3

99

2.7.

Автоматика

2

72

3

108

2.8.

Дигитални
системи

5

180

3

99

2.9.

Процесно
управување

3

99

Вкупно
часови стручно образование (а+б)

11

396

11

396

11

396

9

297

до 35%3.

ПРАКТИЧНА
ОБУКА

 

 

 

3.1.

Практична
настава

5

180

6

216

4

132

3.2.

Феријална
практика

 

 

 

 

 

10

дена

 

 

Вкупно
часови практична обука

 

 

5

180

6

216

4

132

до 10%

4.

ИЗБОРНА
НАСТАВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Предмети во
функција на завршен
испит

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Програмирање

2

72

2

66

4.2.

Дигитални
системи

2

72

2

66

4.3.

Автоматика

2

72

2

66

4.4.

Практична
настава

2

72

2

66

б)

Предмети во
функција на матура

4

144

4

132

4.5.

Математика

2

72

2

66

4.6.

Физика

2

72

2

66

Вкупно
часови изборна настава („а” или „б”)

 

 

 

 

4

144

4

132

до 10%

ВКУПНО
ЧАСОВИ (1 + 2 + 3 + 4)

25

900

30

1080

30

1080

28

924

100%

5.

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ  АКТИВНОСТИ

 

5.1.

Спорт и
спортски активности

 

72

 

72

 

72

 

66

5.2.

Активности од
областа на културата

 

72

 

 

 

 

 

 

6.

Факултативна
настава

 

 

 

 

 

 

 

до 66

 

7.

Слободни часови
на училиштето

 

до 72

 

до 72

 

до 72

 

до 66

 

 

 

Наставни програми

Струка: Електротехничка

Образовни профили – четиригодишни : КТА/ ЕТ

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Според наставниот план и програма, оваа струка е со четиригодишно траење со двесет и три стручни предмети и многу практична настава. По завршување на средното стручно образование за образовниот профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика, ученикот ќе биде оспособен за извршување на следните работни задачи:

 • чита и работи според техничка документација;
 • монтира и демонтира компјутерска опрема и опрема за автоматизација на процеси или на дел од процесите;
 • открива и отстранува дефекти на компјутерската опрема и опремата за автоматизација на процеси или на дел од процесите;
 • тестира и контролира исправност на компјутерската опрема и опремата за автоматизација на процеси или на дел од процесите;
 • изведува самостојно или учествува во изведбата на разни видови електрични инсталации за компјутерска техника и автоматика;
 • одржува и заштитува компјутерска опрема и опрема за автоматизација на процеси или на дел од процесите;
 • ракува со компјутерска опрема и опрема за автоматизација на процеси или на дел од процесите;
 • учествува во спецификација и набавка на компјутерска опрема и опрема за автоматизирање на процеси или на дел од процесите;
 • ракува со електронски мерни инструменти;
 • користи наменски програмски пакети;
 • врши програмирање на процеси;
 • користи технички помагала и информатичка технологија во работењето;
 • планира, подготвува и контролира квалитет на извршената работа;
 • води евиденција за состојбата на средствата за работа;
 • пополнува потребна работна документација;
 • комуницира со клиенти;
 • запазува процедури за работа;
 • применува соодветни мерки на заштита;
 • користи заштитна опрема;
 • применува прописи и друга регулатива од областа на безбедност и заштита при работа и заштита на животната средина.

Електротехничар за електроника и телекомуникации

Според наставниот план и програма, оваа струка е со четиригодишно траење со двесет и три стручни предмети и многу практична настава. По завршување на средното стручно образование за образовниот профил електротехничар за електроника и телекомуникации, ученикот ќе биде оспособен за извршување на следните работни задачи:

 • чита и работи според техничка документација;
 • монтира и демонтира електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • открива и отстранува дефекти на електронските и телекомуникациските склопови и уреди;
 • тестира и контролира исправност на електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • изведува самостојно или учествува во изведбата на разни видови електрични инсталации за електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • одржува и заштитува електронска и телекомуникациска опрема и инсталација;
 • ракува со електронски и телекомуникациски склопови и уреди;
 • ракува со електронски мерни инструменти;
 • користи наменски програмски пакети;
 • учествува во спецификација и набавка на електронски и телекомуникациски делови и компоненти;
 • користи технички помагала и информатичка технологија во работењето;
 • планира, подготвува и контролира квалитет на извршената работа;
 • води евиденција за состојбата на средствата за работа;
 • пополнува потребна работна документација;
 • комуницира со клиенти;
 • запазува процедури за работа;
 • применува соодветни мерки на заштита;
 • користи заштитна опрема;
 • применува прописи и друга регулатива од областа на безбедност и заштита при работа и заштита на животната средина.

Leave a reply

Back to Top